SOUTĚŽ UKONČENA!

Děkujeme všem za účast v letní soutěži s Klubem Kudy z nudy!

Hlavní výherkyní poukazu  v hodnotě 10 000 Kč na pobyt v resortu Svatá Kateřina se stává Hana Hausmannová.

Výherci ostatních cen jsou:

 • Martina Drahná - 2. cena poukaz v hodnotě 8 000 Kč na pobyt v resortu Svatá Kateřina 
 • Kristýna Pavelková - 3. cena poukaz v hodnotě 5 000 Kč na pobyt v resortu Svatá Kateřina

Vstupenku pro 2 do libovolného hradu či zámku NPÚ vyhrávají:

 • Květá Hájková
 • Jitka Fukalova
 • Ivana Tvarohová
 • František Korecký
 • Jana Sucháčková
 • Marta Buličková
 • Tomáš Syrový

Dárkové předměty CzechTourism vyhrávají:

 • Veronika Syrová
 • Jana Hambálková
 • Antonín Nekola
 • Eliška Lískovská
 • Eva Šťástková
 • Periklis Topalovský
 • Miroslav Vejr
 • Richard Kovařík
 • Jiří Mikeš
 • Marcela Wágnerová

Všem výhercům gratulujeme!


PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Letní soutěž s Klubem Kudy z nudy“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
 
Organizátorem soutěže je společnost OGILVY ONE, a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Přívozní 2a, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5737, IČ: 257 25 831 (dále jen „organizátor“). 

2. POŘADATEL SOUTĚŽE

Spotřebitelskou soutěž pořádá Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, se sídlem Vinohradská 46, Praha 2, 120 41 IČ: 492 77 600, (dále jako pořadatel).
Soutěž probíhá na území České republiky.
3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Je vyhlášena na dobu od 2. 7. 2014 do 1. 8. 2014 (dále jen „doba konání soutěže“).

4. ÚČAST V SOUTĚŽI 
 
Účastníkem soutěže se může stát svéprávná fyzická osoba  starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále také účastník nebo soutěžící). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Podmínkou účasti je registrace na stránkách www.klubkudyznudy.cz v době konání soutěže včetně potvrzení souhlasu s užíváním osobních údajů.

Účast v soutěži není zpoplatněna.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení těch soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání ceny, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 
 
Soutěž probíhá na webové stránce www.klubkudyznudy.cz. Návštěvník stránek se stává soutěžícím v momentě, kdy se registruje do Klubu Kudy z nudy uvedením jména, příjmení a e-mailové adresy a stává se tak jeho členem.

Do soutěže o ceny se může zapojit každý nový registrovaný člen, který se registruje v období od 2. 7. do 1. 8. 2014. a který zodpoví co nejpřesněji na tipovací otázku: Kolik platných nabídek bylo zveřejněných na stránkách Klubu kudy z nudy během měsíce červen 2014?

První cenu získá ten, který odpoví, co nejpřesněji na uvedenou otázku. V případě stejných odpovědí rozhoduje datum a čas registrace.
Další ceny v pořadí a obsahu (uvedeny v bodě 6. těchto pravidel) budou přiděleny dle stejného principu jako první cena - pořadí se určí dle nejbližšího tipu a jako druhé rozřazovací kritérium bude datum a čas registrace do Klubu KzN.

Vyhodnocení se uskuteční po skončení celé soutěže a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího skončení. Výherci budou kontaktování mailem a jejich seznam bude umístěn na webových stránkách Klub KzN.

6. CENY

 
1.cena – poukaz na dovolenou v resortu Svatá Kateřina v hodnotě 10 000 Kč
2.cena – poukaz na dovolenou v resortu Svatá Kateřina v hodnotě 8 000 Kč
3.cena – poukaz na dovolenou v resortu Svatá Kateřina v hodnotě 5 000 Kč
4 – 10. cena – volná vstupenka pro 2 do libovolného hradu nebo zámku NPÚ
11 – 20. cena – dárkové předměty CzT

7. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ VÝHER
 
Výherce hlavní ceny i výherci vedlejších výher budou kontaktováni elektronickou poštou a budou požádáni o zaslání plných kontaktních údajů pro zaslání ceny (adresa, PSČ, telefon).
Účastník, který nesdílí v soutěži svou emailovou adresu, nebo sdílí neplatnou emailovou adresu, ztrácí nárok na výhru.

Ceny budou rozeslány poštou po území České republiky po dohodě s pořadatelem soutěže nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení soutěže. Ceny účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení ceny samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. Na ceny nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Ceny nejsou soudně vymahatelné.

8. OSOBNÍ ÚDAJE
 
Účastník soutěže registrací do soutěže dává pořadateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa, adresa bydliště za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny v soutěži na dobu 1 roku a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele na dobu 5-ti let. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematicky a mechanicky.

V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, facebookových stránkách a webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména organizátorem pověřeným zajištěním této soutěže.

Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a organizátora, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi.

Účastník soutěže registrací do soutěže dává pořadateli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele soutěže.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce www.klubkudyznudy.cz. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook).

Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani cenami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození ceny v rámci odeslání poštou či jiným přepravcem.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny cenami jiného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky jejich předávání v případě, že mu příslušným dodavatelem nebudou poskytnuty tak, aby mohly být soutěžícím předány v souladu s těmito pravidly.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 2. 7. 2014