PODMÍNKY

Pravidla soutěže - Nové registrace Klubu Kudy z nudy

Úplné podmínky Klub Kudy z nudy
 1. Tyto podmínky Klubu Kudy z nudy upravují podmínky pro registrované členy do Klubu  (dále jen „Podmínky“).

 2. Provozovatelem Klubu Kudy z nudy (dále jen „Klub“) je Česká centrála cestovního ruchu  - CzechTourism, se sídlem Vinohradská 46, Praha 2, 120 41 IČ: 492 77 600 (dále jen „Provozovatel“).

 3. Účast v Klubu je dobrovolná a vzniká na základě využití nabídky Klubu členem. Člen svou účastí v Klubu vyjadřuje svůj souhlas s Podmínkami. Členem Klubu se může stát jakákoli fyzická osoba (dále jen „Člen“), která dokončí úplnou registraci do Klubu na www.klubkudyznudy.cz.

 4. Klub spočívá v poskytnutí výhody na službu Obchodního Partnera (dále jen „Partner“) Provozovatele. Nárok na poskytnutí výhody je Člen povinen prokázat předložením kuponu, který Člen získá (i) online na webových stránkách www.klubkudyznudy.cz ve formátu PDF či v jiném tiskovém formátu (pouze pro registrované Členy Klubu); (ii) online na mobilních webových stránkách (pouze pro registrované Členy Klubu). Člen nesmí v rámci Klubu poskytnout k užití kupon jiné osobě, než je on sám.

 5. Nabídka každého plnění v rámci Klubu má omezenou platnost, přičemž platnost je vždy uvedena v textu kuponu. Jednotlivé výhody nejsou omezeny maximálním počtem členů, kteří mohou o výhodu požádat, nejsou omezeny ani maximálním počtem čerpání jedním členem. Člen může užít kupon u Partnera pouze jednou. Seznam aktuálních výhod, jejich platnosti a seznam obchodních partnerů, u kterých je možné výhody uplatnit, je k nahlédnutí na internetových stránkách www.klubkudyznudy.cz. Jednotlivé výhody partnera mohou mít i další specifické podmínky, která jsou vždy uvedena u konkrétní výhody na internetových stránkách www.klubkudyznudy.cz. Výhody v rámci Klubu nelze kombinovat s jinými slevami či akcemi Partnera. Takovou kombinaci výhod lze provádět, pouze umožňuje-li to výhoda či situace tohoto obchodního partnera, a to dle jím stanovených podmínek. Kupon nelze vyměnit za jiné plnění ve stejné hodnotě poskytované Provozovatelem či proplatit v hotovosti.

 6. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé Členovi neohlášenými změnami výhody ze strany Partnerů, které mají za následek nemožnost využít danou výhodu. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé Členovi na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním kuponu nebo čerpáním výhody u Partnerů.

 7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli podmínky konkrétních výhod měnit nebo Klub zrušit.

 8. Provozovatel si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyloučit z Klubu Člena, který využívá výhod Klubu v rozporu s právními předpisy, těmito Podmínkami, dobrými mravy, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst Provozovatele nebo obchodních partnerů poskytujících výhody.

 9. Provozovatel ani Partner neodpovídají za zneužití kuponu Člena neoprávněnou osobou.

 10. Členstvím v Klubu každý člen uděluje provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a  zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů a souhlas s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, jména a příjmení za účelem navázání kontaktu s účastníkem pro účely Klubu a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o Klubu a informací o dalších marketingových akcích Provozovatele. Obchodní Partner, jako třetí strana, může z kuponu opsat a může shromažďovat osobní údaje Člena vytištěné na kuponu pro účely vyhodnocení efektivnosti Programu Provozovatele.

 11. Členství v Klubu je možné na požádání kdykoliv zrušit. Člen Klubu tak může učinit písemnou formou a to přes Kontaktní formulář, který je součástí stránek Klubu Kudy z nudy. Zrušení členství je bezplatné.

 12. Tyto Podmínky jsou po celou dobu své platnosti k dispozici na webových stránkách Klubu www.klubkudyznudy.cz. Provozovatel je oprávněn tato Podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn Podmínek na stránkách www.klubkudyznudy.cz, nebude-li stanoven pozdější termín.

 13. Podmínky Klubu a právní vztahy mezi Provozovatelem a Členy se řídí právním řádem České republiky.

 14. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2014.